วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2554


ดร. จากเยอรมัน เข้าพบศูนย์พิทักษ์ฯ


วันนี้ (19 ก.ค.) เมื่อเวลา 15.00 น. ดร.เคนเนธ เฟลมมิง (Dr Kenneth Fleming) จากคณะประวัติศาสตร์แห่งศาสนาและพันธกิจศึกษา (History of Religions and Mission Studies) มหาวิทยาลัยไฮเด็ลเบิร์ก (University of Heidelberg) ประเทศเยอรมันนี (Germany)  http://theologie.uni-hd.de/rm/index.html ได้ขอเข้าพบผู้แทนคณะกรรมการบริหารศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย นำโดย พระเทพวิสุทธิกวี เลขาธิการ, พระมหา ดร.โชว์ ทสฺสนีโย รองเลขาธิการฝ่ายบรรพชิต, พล.อ.ธงชัย เกื้อสกุล รองประธาน, พล.ต.ทองขาว พ่วงรอดพันธุ์ รองเลขาธิการฝ่ายฆราวาส และ พ.อ.(พิเศษ) บุญชู ศรีเคลือบ เลขาธิการเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย

สำหรับการเข้าพบครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทำวิจัยในหัวข้อ "The contemporary encounter between Buddhists and Christians in Thailand." ซึ่งการวิจัยครั้งนี่มุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างชาวพุทธและชาวคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ โดยมีการเปรียบเทียบระหว่างเหตุการณ์ดังกล่าวกับกรณีชาวพุทธ กับชาวมุสลิมใน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย โดยประเด็นที่ ดร.เคนเนธ เฟลมมิง (Dr Kenneth Fleming) ได้สอบถาม อาทิ ทำไมต้องมีการรณรงค์ให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติในรัฐธรรมนูญ, การทำงานขององค์กรทางพระพุทธศาสนาในเมืองไทยเป็นอย่างไร, ภัยของพระพุทธศาสนาในปัจจุบันมีอะไรบ้าง, ชาวพุทธมีความคิดเห็นต่อคนที่นับถือศาสนาอื่นๆ อย่างไร และพอใจในรูปแบบการบริหารบ้านเมืองในปัจจุบันที่มีต่อพระพุทธศาสนาหรือไม่ นอกจากนั้นยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ อีกหลายประเด็น
ดร.เคนเนธ เฟลมมิง (Dr Kenneth Fleming) ได้กล่าวถึงการที่ได้เลือกเข้ามาพบกับกรรมการบริหารของศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ว่า ตนได้ติดตามความเคลื่อนไหวทางศาสนาภายในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร และได้เห็นถึงบทบาทที่โดเด่นของศูนย์พิทักษ์พระพุทศาสนาแห่งประเทศไทยจากสื่อต่างๆ ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ดังนั้นจึงใช้เวลาเข้ามาศึกษาข้อมูลต่างๆ จากทางเว็ปไซด์ www.bpct.org ซึ่งเป็นเว็ปของศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย โดยใช้เวลาแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเป็นเวลานับเดือน

The contemporary encounter between Buddhists and Christians in Thailand

DFG-Research Project, running from 1.12.2010 - 30.11.2013 DFG-Research Project, running from 1.12.2010 - 30.11.2013
Thailand presents itself to the world as a country where national identity is closely linked to Theravada Buddhism. According to official statistics, 94.5% of the population is Buddhist, 4.6% Muslim, and 0.72% Christian. According to official statistics, 94.5% of the population is Buddhist, Muslim 4.6%, and 0.72% Christian.
In recent years, the relationship between Buddhism and Islam in Thailand has received international scholarly attention, mainly in relation to separatist conflicts in the South. In recent years, the relationship between Buddhism and Islam in Thailand has received international scholarly attention, mainly in relation to separatist conflicts in the South. There is, however, little documentation on the contemporary encounter between Buddhists and the small Christian minority. There is, however, little documentation on the contemporary encounter between Buddhists and the small Christian minority. The project will seek to fill this research gap. The project will seek to fill this research gap.
The focus of the project will be on the encounter between Buddhists and Protestant Christians. The focus of the project will be on the encounter between Buddhists and Protestant Christians. A number of case studies will be undertaken to examine the kinds of interaction that take place, including cases related to theological dialogue and to the daily life of the rural poor. A number of case studies will be under taken to examine the kinds of interaction that take place, including cases related to theological dialogue and to the daily life of the rural poor.
A monograph about the encounter, in English, will be written. A monograph about the encounter, in English, will be written. Its findings will contribute new insights to the wider academic field of Buddhist-Christian studies. Its findings will contribute new insights to the contrary academic field of Buddhist-Christian Studies.
ที่มา : ฝ่ายข่าวศูนย์พิทักษ์พระพุทศาสนาแห่งประเทศไทย

วันที่ 19 ก.ค. 2554

http://surasiha.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น