วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2553

รูปแบบของการก่อความไม่สงบ

Filed under: การก่อความไม่สงบ — admin @ 8:29 am
คู่มือราชการสนามว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ พ.ศ.๒๕๔๐ (รส.100-20) ได้แบ่งรูปแบบการก่อความไม่สงบอออกเป็น ๔ รูปแบบ
๑.การก่อความไม่สงบโดยการบ่อนทำลาย ( Subversion Insurgency ) คือ การแทรกซึมเข้าไปฝังตัวในโครงสร้างทางการเมืองของประเทศ องค์กรทางสังคมต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อหาทางการควบคุมโครงสร้างขององค์กรต่าง ๆ เหล่านั้น และใช้การโฆษณาชวนเชื่อทำการยุยงให้ องค์กรต่าง ๆ เกิดความขัดแย้ง และในบางองค์กรอาจก่อความไม่สงบขึ้น รวมถึงการชักจูงให้บุคคลระดับสูงขององค์กรเหล่านั้นให้มาเป็นพวก และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายแนวร่วมให้มากขึ้น เมื่อใดก็ตามที่ฝ่ายก่อความสงบที่ฐานการสนับสนุนทางการเมืองที่มั่นคงแล้ว จะเริ่มดำเนินการเรียกร้องต่อรัฐบาลในลักษณะที่ทางฝ่ายรัฐบาลไม่สามารถตอบสนองได้ จึงส่งผลให้การดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐบาลมีความวุ่นวาย ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ การก่อความไม่สงบในรูปแบบนี้มักจะหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงโดยเปิดเผย
๒,การก่อความไม่สงบโดยใช้แกนนำปฏิวัติ (Critical-Cell Insurgency) คือการแทรกซึมไปในสถาบันต่าง ๆ ของรัฐบาลเพื่อทำลายโครงสร้างการบริหารภายในระบบ ทั้งในทางลับและเปิดเผย เพื่อสร้างเงื่อนไขการปฏิวัติให้เกิดขึ้น โดยดำเนินการบ่อนทำลายในทางทั้งในทางลับและเปิดเผย และใช้ความรุนแรงดำเนินการในทางลับ และเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวย (รัฐบาลอ่อนแอและฝ่ายก่อความไม่สงบมีความเข้มแข็ง) ฝ่ายก่อความไม่สงบจะเข้าทำการยึดอำนาจโดยกำลังติดอาวุธ
๓,ก่อความไม่สงบโดยมุ่งเน้นมวลชน ( Mass-Oriented Insurgency )  คือการสร้างความขัดแย้งที่ยาวนานกับฝ่ายรัฐบาล โดยการจัดตั้งองค์กรมวลชนจากประชาชนส่วนใหญ่ ให้สนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มก่อความไม่สงบ การจัดตั้งองค์กรมวลชนของการก่อความไม่สงบรูปแบบนี้จะมีโครงสร้างที่สลับซับซ้อน เพราะจะมีส่วนที่เป็นกองโจรติดอาวุธ และองค์กรมวลชนที่ใช้ในการต่อสู้กับรัฐบาล และมีการนำโดยการจัดตั้งรัฐบาลซ้อนขึ้นมา เพื่อพร้อมที่จะเข้าเป็นรัฐบาลแทนรัฐบาลในปัจจุบัน
๔.การก่อความไม่สงบแบบดั้งเดิม ( Traditional Insurgency )  มีรากฐานมาจากความไม่พอใจในรัฐบาลที่ดำเนินนโยบายในเรื่อง ความแตกต่างในชาติพันธุ์ ศาสนา วัฒนธรรม และ ประวัติศาสตร์ ที่ไม่เหมาะสม ทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างชนกลุ่มที่เป็นกลุ่มน้อยต่าง ๆ กับชนกลุ่มใหญ่ การก่อความไม่สงบในรูปแบบนี้จะมุ่งเน้นในเรื่องของการแยกตัวจากการควบคุมของรัฐบาล การแบ่งแยกดินแดน เพื่อปกครองตนเอง โดยที่ไม่มีความต้องการที่จะครอบครองการปกครองทั้งหมดของประเทศ มักจะนิยมใช้ความรุนแรงในการดำเนินการ อย่างไรก็ตามการก่อความไม่สงบลักษณะนี้จะไม่มีโครงสร้างการจัดที่มีความชัดเจน และการก่อความไม่สงบรูปแบบนี้จะยุติลงเมื่อทางฝ่ายรัฐบาลยินยอมให้กลุ่มก่อความไม่สงบแบ่งแยกตนเองออกไปปกครองกันเองไม่ขึ้นกับการปกครองของรัฐบาล

ความหมายของการก่อความไม่สงบ

Filed under: การก่อความไม่สงบ — admin @ 8:20 am
การก่อความไม่สงบ  หมายถึง  การต่อสู้ระหว่างรัฐบาลตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ กับพวกก่อการไม่สงบที่ได้จัดตั้งขึ้น  และได้รับการสนับสนุนเป็นประจำจากวงภายนอกให้ก่อการอย่างรุนแรงจากวงใน เพื่อต่อต้านกิจกรรมการเมือง การสังคม การเศรษฐกิจ การทหาร และงานด้านพลเรือน ทั้งนี้ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อก่อความพินาศให้แก่ทุกระบบภายในประเทศ  หรือจนกว่าจะโค่นล้มลงในที่สุด [1] ( พจนานุกรมศัพท์ทหาร , ๒๕๓๘ )
การก่อความไม่สงบ  หมายถึง เงื่อนไขที่กลุ่มต่อต้านรัฐบาลกระทำการต่อต้านรัฐบาล โดยมีการจัดการในระดับที่น้อยกว่าการปฏิวัติ และ ยังมีลักษณะไม่เป็นภาวะสงคราม “a condition of revolt against a government that is less than an organized revolution and that is not recognized as belligerency” [2] ( The Merriam-Webster Online Dictionary )
การก่อความไม่สงบ  หมายถึง การก่อความไม่สงบเป็นการปฏิบัติการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อล้มล้างระบอบในปัจจุบัน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมักจะใช้ยุทธวิธีของกองโจร”A Insurgency is an operation that aims to overthrow an existing regime, often using guerilla tactics.” [3]         ( Army-Technology.com)
การก่อความไม่สงบ  หมายถึง การกระทำที่มุ่งไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายของอำนาจรัฐ บุคคลที่มีอำนาจหน้าที่ของรัฐ หรือ โครงสร้างในการบริหารจัดการที่มีอยู่ของรัฐ โดยใช้เครื่องมือที่ไม่นิยมใช้ปฏิบัติกัน “An insurgency is usually directed at changing the policies of the governing authority, the personnel of the authority, or the governmental structure, by means not usually used in–or sanctioned by–the existing system.” [4] ( Mark Monday และ Gary Stubblefield , Insurgency–What’s in a Name? )

การก่อความไม่สงบ ( Insurgency )

Filed under: การก่อความไม่สงบ — admin @ 8:06 am
การก่อความไม่สงบ ( Insurgency )  มีผู้เชี่ยวชาญและสถาบันที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ ให้คำนิยามเกี่ยวกับความหมาย และคำจำกัดความไว้หลายประการ   และเมื่อกล่าวถึงคำว่า การก่อความความไม่สงบแล้ว หลายคนมักจะนึกไปถึง  การใช่ความรุนแรงและกองกำลังติดอาวุธเป็นเครื่องมือในการดำเนินการ แต่ความจริงแล้วการก่อความไม่สงบนั้น จะมีการดำเนินการในหลากหลายรูปแบบ คำว่าการก่อความไม่สงบนั้น  จึงมีความหมายในลักษณะต่างๆ กัน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น